تبلیغات
فیزیک روز PHYSICS TODAY - فعالیت های من

ترویج آموزش فعال در فیزیک
در این قسمت می توانید فعالیت های شاخص حرفه ای من را مشاهده نمایید.

 • فعالیت در گروه های آموزشی آموزش وپرورش شهر تهران از 1384تا 1387
 • دارای مقام در جشنواره الگوهای نوین تدریس و انتخاب معلم نمونه
 • عضو شورای برنامه ریزی دفتر تالیف گروه فیزیک ، سازمان پژوهش وبرنامه ریزی کتب درسی ازسال 1385 تا 1390
 • مدرس دوره های ضمن خدمت دبیران فیزیک ومراکز تربیت معلم
 • دبیر فیزیک برگزیده  از طرف انجمن فیزیک ایران در سال 1390
 • عضو گروه بین المللی آموزش فیزیک GIREP
 • ارائه مقاله در کنفرانس های بین المللی آموزش فیزیک در


 • Girep conference, 2006-Netherlands ,oral presentation

  ICPE Conference -International Conference on Physics Education-2007-Morroco,oral  presentation

  Third IUPAP-International union of pure and applied Physics - International Conference on Women in Physics -ICWIP-2008-Japan,poster presentation

  Girep conference- 2008 -Cyprus, poster presentation

  IYPT 22th -International Young Physicists' Tournament  - 2009 -China, accompany person in Iranian students team

  MPTL14  workshop-Multimedia in Physics Teaching and Learning -2009(Italy,poster presentation

  GIREP-ICPE-MPTL  Teaching and Learning Physics today:Challenges, Benefits- 2010 -Reims-France,poster presentation

  Girep -EPEC, 2011- Finland,poster presentation

  ICPE -2011- Mexico,oral and poster presentation,

  WCPE-2012- Turkey- The World Conference on Physics Education,oral presentation,
   


 • داور  بین المللی مقالات در کنفرانس  WCPE 2012
 • عضو شورای نویسندگان مجله رشد آموزش فیزیک از سال 1388 تا کنون
 • عضو هیئت مدیره انجمن ترویج علم ایران از سال 1390 تا کنون.
 • تدریس در دانشگاه شهیدرجایی.

Admin Logo
themebox Logo