تبلیغات
فیزیک روز PHYSICS TODAY - کارگاه های من

ترویج آموزش فعال در فیزیک
در این قسمت می توانید کارگاههای آموزشی طراحی شده توسط اینجانب را مشاهده نمایید.
 • آموزش وتدریس فیزیک
 • معنای آموزش فعال درفیزیک
 • ذهن ورزی در اموزش فیزیک وPBI
 •  hands onوبیان یک روش تجربی در آموزش فیزیک
 • تحلیل ویدئویی محیط زندگی با رویکرد سینماتیک
 • تحلیل ویدئویی محیط زندگی با رویکرد کاربست قوانین نیوتون
 • تحلیل ویدئویی محیط زندگی با رویکرد حرکت دایره ای
 • بیان روش Real life in Physics
 • بیان روش workshop in Physics  
 • تلاش IOP  در بیان روشی جدید ازدرک فیزیکی محیط پیرامون در فضای مجازی
 • روش های آشنایی با کنفرانس های بین المللی آموزش فیزیک  
 • زبان تخصصی برای دبیران فیزیک
 • تجربه نگاری برای دبیران فیزیک

Admin Logo
themebox Logo